SERVICEVOORWAARDEN

VOORWAARDEN
Domein
Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het wettelijke kader voor tandheelkundige zorg die door JC INVEST SRL (hierna “het Bedrijf”) aan de Patiënt wordt verleend.
Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf de eerste afspraak en voor iedere behandelovereenkomst, inclusief medische hulpmiddelen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de Patiënt als op de wettelijke vertegenwoordigers van de Patiënt of op enige andere overheidsinstantie of instelling die verantwoordelijk is voor de Patiënt.
Betaalvoorwaarden
De vergoedingen zijn contant betaalbaar, hetzij contant, met een bankkaart (bancontact) of via de Payconiq by Bancontact-applicatie na elke dienst.
Uitzonderlijk kan de Patiënt, na voorafgaand akkoord van het Kantoor, zijn ereloon betalen via overschrijving binnen de 8 werkdagen volgend op de dag van de dienstverlening op het professionele rekeningnummer BE85 7310 5217 9406.
Indien er binnen deze termijn geen regularisatie plaatsvindt, wordt een eerste kosteloze herinnering met daarin een termijn voor de regularisatie van de situatie naar de Patiënt gestuurd, zodat hij de betaling kan uitvoeren.
In geval van niet-betaling na de eerste aanmaning en binnen de voormelde termijnen, wordt er per aangetekende brief een aanmaningsbrief naar de Patiënt gestuurd.
De Patiënt wordt er tevens van op de hoogte gebracht dat het versturen van een ingebrekestelling wettelijke rente zal opleveren over elk verschuldigd bedrag.
Ten slotte wordt de Patiënt ervan op de hoogte gebracht dat in geval van niet-betaling na de aanmaningsbrief, het Kantoor het recht heeft om zijn dossier over te maken aan een advocaat/deurwaarder/incassobureau, zodat deze overgaat tot de invordering van zijn schuld. De kosten die voortvloeien uit deze tussenkomst komen volledig voor rekening van de Patiënt.
Indien het Kantoor kan aantonen dat er hogere kosten zijn gemaakt om het geschil te beslechten, komen deze eveneens voor rekening van de in verzuim zijnde Patiënt.
Annulering van afspraak
Indien de Patiënt verhinderd is op zijn afspraak – behoudens uitzonderlijke omstandigheden – dient deze dit 48 uur op voorhand aan het Bureau te melden.
Indien dit niet lukt, kan de Firma de Patiënt doorverwijzen naar andere zorginstellingen en zijn de initiële honoraria verschuldigd.
OVERMACHT
Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onderbreking van een activiteit als gevolg van externe gebeurtenissen zoals klimatologische, politieke, sociale, economische, volksgezondheids- of andere gebeurtenissen waarover zij geen controle heeft (geval van geweld).

Privacyverklaring – AVG

Principes

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe het Kantoor als databeheerder persoonsgegevens verwerkt.

Onder “proces” wordt verstaan ​​elke handeling of elk gebruik van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, actualiseren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, door middel van verzending, verspreiding of beschikbaarstelling, verbinding, verzameling, bescherming, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens.

“Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Het Kantoor verzamelt persoonsgegevens, direct en indirect, uit de volgende bronnen:

Door de patiënt ingevuld formulier;
Controles bij de onderlinge verzekeringsmaatschappij van de Patiënt;
Via de identiteitskaart of sticker;
Derden, zoals familieleden van de Patiënt;
Via federale en regionale e-gezondheidsdiensten (E-Health);
Wanneer de patiënt op bezoek komt voor onderzoek;
Wanneer de Patiënt per e-mail of telefoon contact opneemt met het Bedrijf;
Enz.

Persoonlijke gegevens

Het Kantoor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Verplichte persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, adresvorm/titelgegevens);
Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land);
Informatie over de kostenplaats/betaler van de gezondheidszorg en het soort verzekering (betaler van de gezondheidszorg, verzekerbaarheidsstatus, registratienummer van de zorgverzekering, particuliere ziektekostenverzekering);
Informatie over terugbetaling van gezondheidszorg;
Bij verwijzing gegevens zoals Verwijzing arts / Verwijzingsinformatie / Diagnoses;

Aanvullende persoonlijke gegevens:
Pasfoto patiënt / Privé telefoonnummer / Mobiel telefoonnummer / Bankgegevens / E-mailadres / Werkgelegenheid / Familierelaties;

Medische gegevens en gevoelige gegevens (diagnose, onderzoek, onderzoeksresultaten etc.)

Doeleinden van gegevensverwerking

Het kantoor kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken.

Scroll naar boven